top of page
Terms of Trade.png

Magnetic Inventing Truth (herefter nævnt som virksomheden), CVR nr. 41456558

 

§ 1 Bestilling

På hjemmesiden www.rosevi.biz, kan du afgive ordre på virksomhedens ydelser.

Såfremt du har forespørgsler herom, er du velkommen til at rette henvendelse på info@rosevi.biz, hvorefter du kan forvente at modtage et svar inden for 3 arbejdsdage.

 

§ 2 Aftaleindgåelse

Ved enhver form for handel med virksomheden, accepteres nærværende betingelser, medmindre andet gør sig gældende i en separat aftale mellem parterne. Du opfordres derfor til at læse det følgende grundigt igennem, og gøre dig bekendt med vilkårene.

Betingelserne fremgår tillige på hjemmesiden.

Aftaler kan udelukkende indgås mellem virksomheden og myndige personer. Det betyder, at såfremt en person er under 18 år, eller under værgemål, da skal der ske samtykke fra forælder eller værge, eller tredjemand, der har fuldmagt til at handle på vegne af umyndigt vedkommende.

Måtte en umyndig person desuagtet ovenstående, købe ydelser af virksomheden, og i den forbindelse enten gennemføre et navneskifte, eller indlede proces herom; fralægger virksomheden sig ethvert ansvar. Dette gælder også et eventuelt krav om tilbagebetaling af erlagt pengeydelse associerende dertil. Virksomheden er i lyset heraf ikke pligtig at påse, at køber ikke er myndig, medmindre det fremstår åbenbart.

Betingelserne støtter i det hele ret på de almindelige obligationsretlige principper, som dels findes i henholdsvis aftale- og købeloven samt forbrugeraftaleloven.

Alle aftaler indgås enten på dansk eller engelsk.

§ 2.1 Aftaleindgåelse

Under ingen omstændigheder, inklusive men ikke begrænset til uagtsomhed, vil virksomheden være ansvarlig for særlige skader eller følgeskader på nogen måde nu eller i fremtiden, som skyldes brugen af ​​eller manglende evne til at bruge numerologi, hypnose, avancerede hypnotiske teknikker, hypnoseterapi eller enhver anden form for terapier.


Informationen, teknikkerne, metoderne og anbefalingerne fra virksomheden er ikke beregnet til, at erstatte diagnosen og plejen af ​​en kvalificeret læge eller at tilskynde til behandling af sygdom af personer, der ikke er genkendeligt kvalificerede. Virksomheden har taget den fornødne omhu og opmærksomhed med de oplysninger, der er givet ved numerologi sessioner og terapisessioner, og informationen gives i god tro. De givne oplysninger er ikke beregnet til at udgøre medicinsk rådgivning. Virksomheden påtager sig ikke ansvar for tab, skader eller udgifter som følge af brugen af ​​de angivne oplysninger. Du accepterer at holde Virksomheden skadesløs ved at underskrive og acceptere disse betingelser
 

§ 2.2 Aftaleindgåelse – fra købers side

De oplysninger, jeg har givet her, er efter min bedste overbevisning fuldstændige og korrekte.


Jeg deltager i numerologi sessioner eller hypnoseterapi ud fra den forståelse, at det er en samarbejdsproces, og at fremskridt afhænger af min egen motivation og deltagelse. Virksomheden kan aldrig stilles til ansvar for manglende resultater da dette afhænger af min egen indsats og mit eget lederskab.

Særligt ved hypnose:
Jeg erklærer, at jeg ikke er under indflydelse af alkohol eller stoffer når jeg modtager hypnose af Virksomheden. Jeg forpligter mig til at lytte til min personlige optagelse hver dag i minimum 21 dage eller som angivet.

 

§ 3 Betaling

Alle priser på www.rosevi.biz er angivet i danske kroner inklusive 25% moms, medmindre andet er angivet. Betaling finder som udgangspunkt sted ved ordreafgivelse online, medmindre der foreligger anden aftale.

Business2Business priser er alle angivet UDEN moms.

www.rosevi.biz kan der betales med: Stripe + Paypal

 

Efter aftale kan der yderligere betales med:​

  • Mobilepay

  • Kontant (ved fysisk fremmøde)

  • Guld eller sølv (ved fysiske fremmøde)

  • Bank overførsel

Ved kortbetaling hæves beløbet først når produktet sendes er afsendt. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt.

Visse typer af kortbetaling kan være forbundet med et gebyr.

 

§ 4 Behandling af personoplysninger

Al person- og kortdata du giver i forbindelse med køb i webshoppen, er SSL/TLS krypteret. Det betyder at dine oplysninger ikke bliver gemt efter købet er afsluttet.

§ 5 Levering

Ved købets slutning, sker der i umiddelbar forlængelse heraf, levering på e-mail med link til download af onlineproduktet. Der er dermed tale om et produkt med digitalt indhold, der leveres på et varigt medium, jf. hertil definitionen i forbrugeraftalelovens § 3, nr. 8, 10, 11 og 12, samt købelovens § 3a, nr. 2, 3 og 4.

Der tages forbehold for særlige tilfælde, hvor der kan gå op til syv hverdage, før du modtager onlineproduktet. Du vil i givet fald dette måtte være tilfældet, blive orienteret uden ugrundet ophold.

Er købet omfattet af en session eller et forløb, vil du senest 3 arbejdsdage efter din betaling, modtage en e-mail fra vores team med forslag til tider af afholdelse session og/eller forløbet.

Findes der produktbeskrivelser og/eller brugervejledninger til de ydelser du har bestilt, følger disse med leverancen fra virksomheden, som en del af de gældende handelsbetingelser.

 

 

§ 6 Aftaleændringer

§ 6.1 Fra købers side

Som køber har du udelukkende selv det fulde ansvar for at møde op på aftalt tidspunkt og adresse ved henholdsvis live arrangementer og fysiske sessioner. Har du behov for aflysning, skal det ske senest syv dage før session start, for at du kan påberåbe dig en ret til at få tiden erstattet. Aflysning eller ændring af tid sker på e-mail til info@rosevi.biz.

Du vil herefter modtage en bekræftelse på aflysningen via e-mail. Du bedes være opmærksom på, at en aflysning eller ændring af tidspunkt, først kan gøres gældende når virksomheden har bekræftet modtagelse af informationen.

Måtte aflysning eller ændring af tidspunkt ske senere end syv dage før fristdag, og aflysning eller ændring af tidspunkt efter købers opfattelse, skyldes en force majeure lignende omstændighed, eller akut opstået sygdom, tager virksomheden forbehold for, at køber på anmodning, fører fuldt bevis herfor.

Ved sessioner som afholdes online, har du det fulde ansvar for en velfungerende internetforbindelse og at den valgte computer/telefon/tablet, funktionelt, kan benyttes til formålet - uden komplikationer.

Skulle det ske at du ikke fremmøder til din session – live eller online – inden for 15 minutter efter sessionstidens start, aflyses sessionen. Det vil i dette tilfælde ikke være muligt, at få pengene retur eller bytte til en ny tid.

 

§ 6.2 Fra virksomhedens side

Der kan opstå helt særlige tilfælde, hvor virksomheden vil være nødsaget til at ændre dato, tidspunkt samt lokation for købte ydelser, sessioner og undervisning på uddannelser, kurser og workshops. Eksempel herpå, kan være akut opstået sygdom eller ulykke. Listen er ikke udtømmende. Virksomheden vil uden ugrundet ophold orientere køber om ændring, og forslag til ny dato for session.

For nærværende gøres det gældende, at varsel under 24 timer betragtes som i rette tid.

Virksomheden kan til enhver tid helt aflyse købte sessioner, workshops, kurser og uddannelser mod tilbagebetaling af det erlagte beløb fra købers side i medfør af principperne i forbrugeraftalelovens § 20, stk. 1og 2.

Enhver ændring af tidspunkt eller lokation, uanset årsag, skal ske skriftligt og efter gensidig aftale mellem parterne. Ændringer relateret hertil, giver ikke ret til forholdsmæssigt afslag i pris, endsige hel eller delvis tilbagebetaling af det gennemførte køb.

 

 

§ 7 Fortrydelsesret

Som forbruger er udgangspunktet, at du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af online produkter.

Imidlertid skal du i tilgift til aftalen være opmærksom på ved handel hos virksomheden, at flere af produkterne har karakter af digitalt indhold, eksempelvis link til undervisningsmateriale, der bliver leveret til et varigt medie, herunder e-mail i umiddelbar forlængelse af købets slutning når betaling er sket. I dette tilfælde vil købet ikke være omfattet af nogen fortrydelsesret. Du vil før købets afslutning, blive gjort opmærksom på denne bestemmelse.

Videre følger det henset til et tilvirkningskøb, dvs. et køb hvor du får tilrettelagt et program, der er særligt fremstillet til dig, fx navneskift, at du som udgangspunkt har 14 dages fortrydelsesret fra den dag aftalen blev indgået. Herefter bindes du af købet.

Dog således, at såfremt processen med at udarbejde nyt navn er påbegyndt på din anmodning, eller i henhold til indbyrdes aftale, før 14 dages fristens udløb. Da er handlen ikke omfattet af nogen fortrydelsesret.

Et tilvirkningskøb vil derfor – medmindre andet aftales - først påbegyndes 14 dage efter aftaleindgåelse.

Enhver afståelse af fortrydelsesretten kræver dit forudgående samtykke. Dette kan kun ske skriftligt.

Ønsker du at gøre brug af 14 dages fortrydelsesretten, skal du inden for 14 dage efter aftaleindgåelse sende en udtrykkelig erklæring på e-mail info@rosevi.biz om, at du ønsker at træde tilbage fra købet, og få betaling refunderet. Det er dig som forbruger, der har bevisbyrden for, at fortrydelsesskrivelse er nået frem til virksomheden, hvorfor du opfordres til at sørge for behørig bekræftelse herpå.

Er købet successivt, tages der forbehold for, at de dele af ydelsen, der allerede er leveret, vil blive modregnet med et rimeligt beløb, jf. forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1.

Særligt ved indgåelse af aftale om rate betaling:
Er der indgået aftale om rate betaling, og ved fortrydelse inden betalingen er betalt til fulde, vil de allerede betalte rater IKKE blive refunderet.

§ 8 Særligt vedrørende navneskift

Du bekræfter ved din bestilling af navneskift, at du er 100% indforstået med, at det er virksomheden, der vælger det fulde navn.

Virksomheden vil lytte til dine ønsker og betragtninger, men navneforslaget laves og leveres på baggrund af virksomhedens faglige indsigt og erfaring. Du kan således ikke påregne at have medindflydelse på valget af dit nye navn. Ej heller, hvis navnet falder uden for din smag eller forventning.

Når først navnet er fundet, korrigerer virksomheden ikke efter dine ønsker, uagtet hvad du måtte synes. Det nye navn er alene udtryk for virksomhedens anbefaling til, hvilket navn der kan hjælpe dig til at få det livsskifte, som er pointen bag et navneskifte henset til det virksomheden har specialiseret sig i.

Der er en risiko for, at et navneskift ikke får den effekt, som du håber eller tilstræber. I så fald kan det være aktuelt med endnu et navneskift. I det tilfælde, er refundering af købesum, ikke muligt. Virksomheden tilbyder dog årsgaranti på dit navneskift, hvor du gratis kan få udarbejdet et nyt navn inden for 365 dage efter dit køb af navneskift.

For at gøre brug af årsgarantien, kræves det, at der alene er tale om psykisk mistrivsel forbundet med det nye navn.

Ved brug af årsgarantien skal du derfor sende en mail om, at du ønsker at benytte din årsgaranti og få et nyt navn udarbejdet. Her bedes du anføre en begrundelse, der ækvivalerer med førnævnte kriterie. Det nye navn sendes til dig på mail inden for 30 hverdage efter aftalen om nyt navn er indgået. Du kan gøre brug af årsgarantien én gang.

Virksomheden fraskriver sig ethvert ansvar for dit helbred ved navneskift.

Det er vigtigt at understrege, at et navneskift ikke er beregnet til at erstatte professionel lægelig rådgivning eller behandling. Dertil at diagnosticere, behandle, helbrede eller forebygge nogen sygdom eller medicinsk tilstand. Det er dog virksomhedens opfattelse, at et navneskifte kan være befordrende for det psykiske velvære, men der opstilles ingen garanti for øget livskvalitet.

Købers opfølgende navnesession skal afholdes inden for 365 dage efter det oprindelige køb. Overskrides denne tidsfaktor, er garantiperioden herefter udløbet, og refundering af afholdte udgifter, vil ikke være muligt.

 

§ 9 Force Majeure

Virksomheden er ikke ansvarlig for forsinkelser, som er forårsaget af omstændigheder, der ligger udenfor virksomhedens kontrol, som medfører umulighed af opfyldelse af aftalens indhold. Såsom eksempelvis arbejdskonflikt, krig, ekstreme vejrforhold, ildebrand, lynnedslag, terroristangreb, ændret myndighedsbestemmelse, tekniske problemer hos tredjemand, fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation. Listen er ikke udtømmende.

Nævnte omstændigheder fritager virksomheden fra erstatningsansvar over for køber. Dette gælder også eventuelle følgevirkninger.

Køber vil i tilfælde af, at virksomheden må se sig nødsaget til at påberåbe sig force majeure, blive informeret i det omfang det er muligt, uden nærmere udsættelse.

 

§ 10 Rettigheder

Virksomheden er indehaver af samtlige til aftalens udleverede materialer. Herunder ydelser og produkter. Det gælder både i live, digital, skriftlig eller indtalt form.

Ved køb får køber brugsret til materialet. Det betyder at køber ikke må anvende materialet til andre formål end det, købet angik. Det er således ikke tilladt at købe en ydelse eller et produkt med forsæt til, at udøve konkurrerende virksomhed. Endsige til videreformidling.  

Brugsretten er personlig og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Materialet må kun anvendes til købers eget brug og skal behandles fortroligt.

Overtrædelse af ovenstående vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten, og behandles dersom efter dansk rets almindelige erstatningsbetingelser, samt lex specialist bestemmelserne der bl.a. følger af markedsføringsloven og ophavsretsloven.

 

© 2024. Magnetic Inventing Truth. Alle rettigheder forbeholdes.

COPYRIGHT © 2024 ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

bottom of page